Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tieto­suoja-ase­tuksen (GDPR) mukainen rek­isteri- ja tietosuojaseloste.

Rek­isterin nimi

Kat­towatti Oy:n asiakastietorekisteri

Rek­ister­in­pitäjä

Kat­towatti Oy, Y‑tunnus: 3146542-5

Rek­iste­ri­asioista vas­taava henkilö

Mikko Annala, toimitusjohtaja

Rekisterin käyttötarkoitus

Rek­isterin käyt­tö­tarkoitus on toimia Kat­towatti Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seu­raaviin käyttötarkoituksiin

  • Asi­akas­suhteen hoitaminen

Sään­nön­mukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös vira­nomais- ja yri­tysti­etorek­istereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rek­isterin tietosisältö

Rek­isteri sisältää pääasial­lisesti asi­akkaiden itsensä Kat­towatti Oy:lle antamia tietoja.

Rek­isteri voi sisältää mm. seu­raavia asiakastietoja

  • Henkilön nimi
  • Sähkö­pos­tiosoite
  • Ja muu käyt­täjän antama tieto

Sään­nön­mukaiset tietojen luovutukset

Asi­akkaan suos­tu­muk­sella tietoja voidaan luovuttaa asi­akkaan ja Kat­towatti Oy:n yhteisille yhteistyökump­paneille asi­akkaan tilaamien tuot­teiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Lasku­tukseen liit­tyviä tietoja voidaan luovuttaa mak­suli­iken­nettä välit­tävillä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kol­man­sille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa vira­nomaisille, jos nämä esit­tävät Suomen lakiin perus­tuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Man­u­aa­linen aineisto

Tietoja ei säi­lytetä fyy­sisinä kap­paleina pois lukien kir­janpito, johon on pääsy vain määrä­tyillä Kat­towatti Oy:n työn­tek­i­jöillä ja kir­jan­pitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tieto­hallinta­jär­jestelmiin tal­len­netut tiedot

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suo­jattu palo­muurilla. Vain erikseen määrä­tyillä Kat­towatti Oy:n työn­tek­i­jöillä on pääsy rek­ister­i­ti­etoihin. Työn­tekijät tun­nis­tetaan käyt­täjä­tun­nuk­sella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luot­ta­muk­sel­lisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvit­seville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rek­isteröidyllä on  oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilöti­etorek­isteriin on tal­letettu. Kir­jallinen tarkas­tus­pyyntö tulee lähettää allekir­joitettuna rek­iste­ri­asioista vas­taavalle henkilölle.

Tarkas­tu­soikeus on mak­suton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietojen säi­ly­ty­saika

Säi­lytämme henkilöti­etoja vain ajan, joka on tarpeen henkilöti­etojen tyypin ja niiden käsit­te­ly­tarkoituksen mukaan.

 

Evästeet

Tämä verkko­sivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuot­tamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkose­laimesi suos­tu­muk­sella tal­len­tuvat selain­lait­teesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyt­täessäsi tekemiäsi val­intoja ja ase­tuksia, sekä tuottaa niiden perus­teella yksilöl­lisiä palveluja.

Verkkose­laimesi toimin­noilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mah­dol­lisuuk­siimme tuottaa yksilöl­lisiä laadukkaita verkkopalveluja.

Soita 0503362666