AURINKOPANEELI
- ENERGIA TALTEEN KATOLTASI

Aurinkopa­neelit sopivat niin omakoti-, rivi- kuin ker­rostaloon, sekä julk­isiin kiin­teistöihin kat­to­tyypistä riip­pumatta. Aurinkoen­ergia on ilmaista uusi­u­tuvaa energiaa ja aurinkosähköjär­jestelmän avulla voidaan opti­moida sähkön­tuotto omaan tarpeeseen.

Tarkasta kuinka aurinkopa­neelit sopivat katollesi tästä laskurista!

PALVELUMME

Aurinkopaneelit ja -järjestelmät avaimet käteen -periaatteella

Toimi­tamme aurinkopa­neelit ja -jär­jestelmät avaimet käteen - toim­i­tuksena ympäri Suomen. Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö on houkut­televa investointi. Sijoitetun pääoman vuosi­tuotto on voi olla jopa 10%. Tuotto vai­htelee jär­jestelmän koon, asen­nusko­hteen sijainnin ja ostosähkön hinnan mukaan.

Meiltä saat tarvit­taessa jous­tavan rahoi­tus­palvelun, sekä pien­taloudet ovat oikeutettuja koti­talousvähen­nykseen asen­nustyön osalta. Yri­tykset voivat saada työ- ja elinkeino­min­is­teriön myön­tämää ener­giatukea uusi­u­tuvan energian investointeihin.

Hanki aurinkopaneelit katollesi ja säästä rahaa sekä luontoa

Toimi­tamme aurinkopa­neel­i­jär­jestelmiä koko Suomeen sekä yksityis-, yritys-, että taloyhtiö ja kiin­teistöy­htiökäyttöön. Aurinkopa­neeli-jär­jestelmämme voidaan val­jastaa esimerkiksi sähköau­tojen lataukseen, jolloin saat ajoneuvosi ladattua puh­taalla aurinkoenergialla.

MEISTÄ

Innovatiivinen aurinkosähkö-järjestelmien tuottaja

Olemme inno­vati­ivinen aurinkosähköjär­jestelmien tuottaja, joka haluaa auttaa asi­akkaitaan toteut­tamaan juuri heidän tarpeisiinsa opti­moituja, ympäristöä huomioivia uusi­u­tuvan energian ratkaisuja niin yri­tyk­sille kuin yksityishenkilölle.

Tar­joamme aurinkopa­neeleiden asen­nuksen lisäksi myös eri­laisia paket­ti­vai­h­toe­htoja, joihin voi sisäl­lyttää esimerkiksi sähköauton latausjär­jestelmiä, jolloin saadaan aikaiseksi kokon­ais­val­tainen ratkaisu kohti hiilineu­traalimpaa ympäristöä. Asi­akaslähtöisyys on meille ensiar­voisen tärkeää, minkä vuoksi toteu­tamme kaikki pro­jektit aina suun­nitel­masta jär­jestelmän luovu­tukseen asti, yhdessä asi­akkaan kanssa, mikä takaa asi­akkaallemme aina parhaan lopputuloksen.

MIKSI VALITA MEIDÄT?

YMPÄRISTÖ 

Ympäristöarvot ovat yri­tyk­semme toiminnan lähtökohta ja haluamme olla mukana tekemässä sekä kehit­tämässä yhä hiilineu­traalimpaa Suomea. 

ASIAKASLÄHTÖISYYS 

Rehellisyys, luot­tamus ja avoin kom­mu­nikaatio ovat peri­aat­teita, joilla haluamme kohdata jokaisen asiakkaan. 

LAATU JA VASTUULLISUUS 

Käyt­tämämme aurinkopa­neelit ovat puolueet­toman TIER 1-luok­i­tuksen saaneen valmis­tajan tuot­teita, mikä takaa laadun nyt ja tule­vaisu­udessa. Olemme pää­tyneet ver­tailun tuloksena vain parhaaseen; Aurinkopa­neelien valmis­ta­jista vain 2% saa korkeimman TIER 1-luokituksen. 

TOIMINTAMALLIMME

KARTOITUS 

Kar­toitamme asi­akkaan tarpeet ja laadimme opti­moidun jär­jestelmän kustannusarvion.  

TARJOUS JA TILAUS 

Teknisen asiantun­tijan käynti ja toteu­tus­tavan läpikäynti. Tarken­nettu tarjous ja tilaus. 

ASENNUS 

Asennus, käyt­töönotto ja doku­men­tointi sekä käytönopastus. 

OTA YHTEYTTÄ JA TILAA!

Soita 0503362666