Aurinkosähkö & aurinkosähköjärjestelmä

Toimi­tamme aurinkosähköjär­jestelmän avaimet käteen - toim­i­tuksena ympäri Suomen. Omaan käyttöön tuotettu aurinkosähkö on houkut­televa investointi. Sijoitetun pääoman vuosi­tuotto on voi olla jopa 10%. Tuotto vai­htelee aurinkosähköjär­jestelmän koon, asen­nusko­hteen sijainnin ja ostosähkön hinnan mukaan.

Meiltä saat tarvit­taessa jous­tavan rahoi­tus­palvelun, sekä pien­taloudet ovat oikeutettuja koti­talousvähen­nykseen asen­nustyön osalta. Yri­tykset voivat saada työ- ja elinkeino­min­is­teriön myön­tämää ener­giatukea uusi­u­tuvan energian investointeihin.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus

Aurinkosähköjär­jestelmä mitoitetaan aina kohteen sähkönku­lu­tuksen mukaisesti. Aurinkosähköä voidaan hyö­dyntää niin kesämökillä, auto­tallissa kuin omakoti­talossa. Aurinkosähköjär­jestelmä voidaan asentaa myös yri­tyksen toim­i­tilaan tai taloy­htiön omis­tamaan kiin­teistöön. Kat­towatti Oy toimittaa ja asentaa TIER 1-luok­i­tuksen saaneen valmis­tajan laadukkaita sekä kestäviä aurinkosähköjär­jestelmiä. Nämä aurinkosähköjär­jestelmät sopivat käytet­täväksi hyvin Suomen vai­htele­vissa sääolosuhteissa.

Ker­romme mielel­lämme aurinkosähkön mah­dol­lisuuk­sista ja laadimme kus­tan­nusarvion kohteeseen sopivan aurinkosähköjär­jestelmän toim­i­tuk­sesta sekä asen­nuk­sesta. Kar­toitamme aina huolel­lisesti asi­akkaan tarpeet sekä autamme arvioimaan kodin päivit­täisen ja vuo­tuisen sähkönku­lu­tuksen. Ennen aurinkosähköjär­jestelmän asen­nusta tekninen asiantun­ti­jamme vierailee kohteessa ja käy läpi parhaan toteu­tus­tavan. Asi­akkaamme saa meiltä aina kil­pailukykyisen tar­jouksen sopi­vasta aurinkosähköjär­jestelmästä. Hoidamme aurinkosähköjär­jestelmän asen­nuksen, käyt­töönoton ja doku­men­toinnin. Opas­tamme myös aurinkosähkön käytössä ja jär­jestelmän huollossa.

Aurinkosähkö karsii kuluja sekä päästöjä 

Aurinkosähköjär­jestelmä ja siihen kuu­luvat aurinkopa­neelit asen­netaan yleensä talon katolle, mutta tarvit­taessa paneelit voidaan asentaa myös seinälle tai maahan. Kotiin asen­netun aurinkosähköjär­jestelmän tuottama sähkö on täysin ilmaista ja päästötöntä. Näin ollen aurinkosäh-
köön investointi on sekä kan­nattava sijoitus että ympäristöteko.

Sähkölasku pienenee, kun kotona käytetään pääosin aurinkosähkö-
jär­jestelmän tuot­tamaan aurinkosähköä. Silloin suurin osa ostet­tavasta sähköstä kor­vataan omalla aurinkosähköjär­jestelmällä tuote­tulla aurinkosähköllä. Läm­min­vesi­varaaja voidaan kytkeä päälle silloin, kun aurinkosähköä tuotetaan eniten. Siten käyt­tövesi läm­penee opti­maalisesti ja sähkön osto­tarve vähenee. Aurinkosähköä käytetään myös muissa jatku­vasti päällä ole­vissa sähkölait­teissa. Kun aurinko-sähköjär­jestelmä on mitoitettu oikein, kattaa sen tuottama sähkö kohteen pohjakulutuksen.

Aurinkosähköä voidaan käyttää myös yhdessä ilmaläm­pöpumpun tai maalämmön kanssa. Kat­towatti Oy käy läpi mah­dol­lisuudet ja ratkaisut, joilla kohteesta saadaan mah­dol­lisimman ener­giate­hokas. Suun­nitelmat laa­ditaan yhdessä asi­akkaan kanssa, tavoit­teena löytää ratkaisut, jotka tuovat säästöä kus­tan­nuksiin ja min­i­moivat päästöt. 

Kattowatti Oy auttaa aurinkosähkön käyttöönotossa

Me Kat­towatilla olemme erikois­tuneet aurinkosähköjär­jestelmien toim­i­tukseen ja asen­nukseen. Olemme valinneet toimitet­tavaksi markki­noiden parhaat aurinkosähköjär­jestelmät, joiden laadun voimme taata. Nämä aurinkosähköjär­jestelmät ovat kestäviä ja tuot­tavat sähköä useita vuosia.

Neu­vomme ja opas­tamme aurinkosähköön siir­tymisessä sekä aurinkosähköjär­jestelmän tilaamisessa. Kar­toitamme tarpeen ja suun­nit­telemme kohteeseen sopivan kokon­aisuuden. Saat meiltä kaiken, mitä tarvitset aurinkosähkön tuottamiseen.

Tavoit­teenamme on aina löytää ja toteuttaa asi­akkaiden tarpeisiin opti­moituja ratkaisuja. Haluamme tarjota vai­h­toe­htoja, joilla uusi­u­tuvaa energiaa pystytään hyö­dyn­tämään parhaalla mah­dol­lisella tavalla. Aurinkosähköjär­jestelmän han­kinta on sijoitus, joka oikein mitoitettuna tuottaa parhaan hyödyn niin asi­akkaalle kuin ympäristölle. Palvelemme sekä yksi­tyisiä että yri­tyksiä kaikissa aurinkosähköön liit­tyvissä asioissa.

Ota yhteyttä ja tilaa laadukas aurinkosähköjärjestelmä kauttamme!

Soita 0503362666